mandag 5. oktober 2015

Hva koster det å stenge oljekranen?

Konsekvensene av å stenge ned norsk olje- og gassproduksjon er plutselig blitt satt på dagsorden. Ikke av SV, Rødt eller Miljøpartiet de Grønne, men av statsministeren og regjeringen i TV2s nye dramaserie "Okkupert". Og mens de nye grønne makthaverne i TV-serien gjennomfører en rask nedstengning av norsk oljeproduksjon, og i stedet bygger Thorium-kraftverk, føler talsmannen for virkelighetens MDG grunn til å rykke ut og forklare TV2-seerne at de etter hvert skal stenge, men "ikke bråstenge oljekrana".

Nå skal ikke jeg prøve meg på en analyse av forskjellen på å stenge og å bråstenge olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, men det er uansett en beslutning med svært vidtrekkende konsekvenser for velferdsstaten Norge. Vi merker jo i øyeblikket konsekvensene i arbeidsmarkedet av at oljeprisen har falt en del i det siste og vi vil i årene som kommer merke konsekvensene av lavere oljeproduksjon enn før. Men det å aktivt stenge ned alle felt som er i produksjon på norsk sokkel vil mangedoble denne negative effekten.

Hva vil det så koste å stenge ned norsk oljeproduksjon? Det svaret har to deler. En del handler om de pengene som i dag går til staten, rett inn i statskassen. Det vil si de direkte inntektene staten i dag har i form av skatte- og avgiftsinntekter, inntekter staten har som eier av andeler på norsk sokkel og inntekter som kommer som utbytte gjennom eierskapet i oljeselskapet Statoil. En svært ryddig oversikt over hvor store inntekter det er snakk om finnes i Olje- og energidepartementets faktaoversikt på nettet over norsk olje og gassproduksjon. Der står det om statens inntekter at:

"Skatteinntektene i 2014 var på omtrent 170 milliarder. Statens kontantstrøm fra direkte eierandeler i felt gjennom ordningen med SDØE var på 113 milliarder kroner. I tillegg til utbytte fra Statoil og avgifter var statens samlede netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i 2014 311,6 milliarder kroner. De totale inntektene fra sektoren utgjorde dermed 27 prosent av statens samlede inntekter."

Skrur vi av oljekranene er det med andre ord 311 milliarder kroner, nesten en tredel av statsbudsjettet, som plutselig blir borte. Til sammenligning bruker staten 32 milliarder på høyere utdanning, 132 milliarder på helseforetakene, 27 milliarder på veier, 21 milliarder på jernbane, 31 milliarder på utviklingshjelp og 15 milliarder på politi og påtalemyndigheten i 2015. Det er med andre ord svært dramatiske konsekvenser vi ville oppleve dersom over 300 milliarder kroner i statsbudsjettet plutselig forsvinner hvert år.

Men dette regnestykket gjelder bare statens del av oljevirksomheten. Den andre delen av svaret handler om oljevirksomheten som næring, det vil si alle arbeidsplassene og alle de aktivitetene som skjer i bedriftene som selv er oljeselskaper eller leverandørbedrifter. Og i tillegg alle de arbeidsplassene og de aktivittene som foregår i bedrifter som ikke selv driver oljevirksomhet, men som leverer ulike varer og tjenester til det oljerelaterte næringslivet i Norge.

Hvor mange arbeidsplasser er det egentlig snakk om? Her tror jeg det beste estimatet er en utredning forskningsinstituttet IRIS i Stavanger har laget for organisasjonen Norsk Olje og Gass, senest i februar 2015 (og som jeg blogget om her). Konklusjonen i denne rapporten er at:

"I 2014 var det rundt 330 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet, hvorav 186 000 i direkte petroleumsrelaterte virksomheter (operatørselskap og leverandører) og 143 000 i indirekte petroleumsrelaterte virkomheter (leverandører av generelle varer/tjenester som transport, finans osv). Dette tilsvarer nesten 13 % av alle bosatte sysselsatte"

Og det er heller ikke slik at petroleumsvirksomheten bare foregår noen få steder på Vestlandet. Rapporten sier dette om hvilke deler av landet som er sterkest berørt:

"Det finnes direkte petroleumsrelatert virksomhet i alle fylker. Fylkene med absolutt sett flest antall ansatte i direkte petroleumsrelatert virksomhet er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus. (...) Fylkene hvor ansatte i direkte og indirekte petroleumsrelatert virksomhet utgjør høyest andel av bosatte sysselsatte, er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Akershus, Aust-Agder, Oslo og Sogn og Fjordane."

Jeg tror derfor at TV2 i sin nye TV-serie, i hvert fall i første episode, kanskje overfokuserer på de negative utenrikspolitiske konsekvensene og sterkt underkommuniserer hvor dramatisk effekten av en brå stans i norsk oljeproduksjon vil ha innenfor Norge, både for velferdssamfunnet vårt og for næringsliv og sysselsetting, En av hovedpersonene i serien har riktignok en del færre gjester i restauranten sin enn tidligere, men jeg er redd effektene vil være betydelig mer dramatiske enn dette om en virksomhet som direkte eller indirekte sysselsetter anslagsvis 250 000 personer (de er den eksportrettede delen trukket fra) plutselig skulle stoppe,

Og for ordens skyld: Jeg argumenterer ikke mot at norsk næringsliv skal ha flere ben å stå på eller mot at vi trenger "et grønt skifte". Tvert imot viser disse to poengene, både det som gjelder skatteinntekter til staten og det som gjelder sysselsettingen i petroleumsrelatert virksomhet, at det er viktig å få til en omstilling når vi er blitt så avhengig av oljevirksomheten. Norsk olje- og gassproduksjon er på vei nedover og vil falle videre i årene som kommer. Men den overgangen vi nå har påbegynt er vanskelig nok. Det er ingen grunn til at vi i tillegg skal pådra oss store ekstra problemer ved å legge ned dominerende deler av vårt høyteknologiske næringsliv og frasi oss inntekter vi er avhengige av for å finansiere utdanning, eldreomsorg, samferdsel og sykehus i Norge.

søndag 4. oktober 2015

Hvordan virus virker

Nei, ikke datavirus, men sånne små biologiske ting som forårsaker forkjølelse, influensa og mye annet interessant som det er sesong for i vinterhalvået. Noen ganger langt farligere sykdommer også. Videoen under er en animasjon som forklarer hvordan et virus gjør kroppen til en slags kopimaskin som lager millioner av kopier av en et enkelt virus. Og hvorfor kroppen vår normalt vinner kampen likevel:

fredag 2. oktober 2015

Forbedret lederlønnssystem i staten

I dag ga Aftenposten støtte på lederplass til endringene vi gjør i statens lederlønnsystem, under overskriften "Fornuftige endringer i statlige lederlønninger". I går ga VG støtte til de samme endringene i sin lederartikkel "Lønn som fortjent". Og i går skrev faktisk også Dagbladet en lederartikkel, "Færre fallskjermer i staten", som ga klar støtte til i hver fall et av de viktigste tiltakene. Jeg tror det tilhører sjeldenhetene at alle de tre store avisene skriver lederartikler om samme politiske sak og med så klar støtte.

Hva er det så dette handler om? Her kan jo Komunal- og moderniseringsdepartementets egen nettside om statens lederlønnsystem være et greit sted å begynne:

"Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Ordningen kopler statlige topplederes resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i topplederstillingene. Lederlønnssystemet er også et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ledere. Ikke alle topplederstillinger i staten er plassert i systemet. Stillingens ansvar, omfang og kompleksitet avgjør om den innplasseres. Det er ca. 300 toppledere som er tilknyttet systemet, blant annet departementsråder og ekspedisjonssjefer i departementene samt toppledere i større etater og institusjoner, fylkesmenn og politimestere."

Et statlig lederlønnssystem skal oppnå flere ting på en gang. Det skal bidra til at staten rekrutterer og beholder kvalifiserte og kompetente folk til krevende lederjobber. Det må være konkurransedyktige lønnsvilkår, men det kan ikke være være slik at staten tar ledelsen i lønnsutviklingen i samfunnet. Det bør være en sammenheng mellom oppnådde resultater og lønn. Og det må være slik at ledere i det offentlige må være forberedt på å gå av hvis resultatene er langt svakere enn det som var forutsatt. Det krever naturligvis et visst sikkerhetsnett, men dette kan ikke være helt annerledes enn i samfunnet ellers.

Statens lederlønnssystem har tidligere fått kritikk for svakheter og mangler på alle disse områdene, og kanskje særlig for gunstige ordninger når man går ut av en topplederjobb. Dagbladets lederartikkel beskriver de endringene vi gjør når det gjelder etterlønn og retrettstillinger slik:

"Sanner foreslår nå at det ikke lenger skal være en hovedregel at ledere får retrettstillinger og beholder lønna, samt at etterlønna kuttes fra to år til seks måneder. Hvis ny jobb tilbys på samme lønnsnivå kuttes etterlønnen, men tidligere ledere skal ikke automatisk sikres stilling i staten. Dette er fornuftige innstramminger. Det finnes selvfølgelig tilfeller hvor det kan være fornuftig å tilby bedre betingelser. Spesielt kan det være nødvendig der ledere nærmer seg pensjonsalder. Dette er det heldigvis åpning for å vurdere i hvert enkelt tilfelle. Denne fleksibiliteten må imidlertid følges nøye, slik at ikke «unntakene» blir så mange at de i realiteten blir regelen."

For en enda mer helhetlig fremstilling av endringene som gjøres i det statlige lederlønnsystemet, både når det gjelder muligheter for å belønne resultatoppnåelse og når det gjelder innstramming i bruk av etterlønn og retrettstillinger kan man lese mer her på departementets nettsider om Statens lederlønnssystem. Selve de nye retningslinjene kan leses her i PDF-format. 

Nå er det selvfølgelig slik at et lønnsystem for ledere ikke fungerer i et vakuum, men må være en del av en større helhet. Verken ledere eller medarbeidere motiveres av lønn alene, det handler om flere rammevilkår som må være på plass for å kunne være en god leder. En totalpakke der både faglige utfordringer, lederutfordringer, samspillet med andre deler av staten, i og utenfor egen sektor, og ikke minst samfunnsoppdraget man er satt til å ivareta i demokratiet vårt, bidrar til å motivere til innsats. Et viktig bidrag til å forbedre denne helheten heter Program for bedre styring og ledelse i staten. Ved å klikke på lenken kan man lese mer om dette programmet og lede om hvordan endringene i lederlønnsystemet henger sammen med de forbedringene det ellers er viktig å få til.

torsdag 1. oktober 2015

Ny straffelov gjelder fra i dag

Det er flere gode eksempler på at politiske prosesser kan ta lengre tid enn man trodd var mulig, men de siste årene tror jeg det har vært få eksempler på så dårlig reklame for politisk gjennomføringsevne og -kraft som innføringen av den nye straffeloven som Stortinget vedtok i 2005.

Den gamle straffeloven er fra 1902 og har vært moden for utskiftning lenge (jeg blogget for eksempel om en høyesterettsdom i 2012 som tok for seg det problematiske møtet mellom en straffelov fra 1902 og ting som skjer på internett). Men det å faktisk få innført en lov som er vedtatt i Stortinget viste seg å være vanskeligere enn man skulle tro. På slutten av den rødgrønne regjeringsperioden sa de at den først ville komme i 2018

Men i dag, 1. oktober 2015, er den nye straffeloven på plass. Det er ti år og fire måneder etter at den først ble vedtatt og Stortinget har vært nødt til å gjøre flere lovendringer parallelt i ny og gammel straffelov i årene som har gått, men fra nå er det 2005-loven som gjelder. Hvilke nye bestemmelser som gjelder fra i dag kan man lese om på Lovdata. Her står det om viktige endringer, her står det om straffereaksjoner og loven i sin helhet kan man lese her.

Hva var det så som gjorde det mulig å fremskynde ikrafttredelsen såpass mye sammenlignet med det som var planen i forrige regjeringsperiode?  Det enkle svaret er at det i den opprinnelige planen var meningen at en helt ny IKT-plattform skulle utvikles og innføres i politiet først, mens dagens regjering og justisminister besluttet at ting skulle skje i motsatt rekkefølge. Først tilpasninger i eksisterende ikt-systemer for å gjøre det mulig å ta i bruk den nye straffeloven. Deretter utvikling av en ny plattform.

Og her må det også legges til at politiets egen IKT-strategi også har blitt revurdert underveis og vil komme som en mer trinnvis innføring av nye systemer. Det er mye og komplisert it i politiet, og ting skal henge sammen, men det er ikke nødvendigvis lurt å gjøre alt på en gang. Der man i stedet for å ha et gigantprosjekt som het "Merverdiprogrammet" vil moderniseringen av ikt-systemene foregå trinnvis i en rekke mindre prosjekter. Jeg vil tro at også erfaringene med innføring av ny straffelov har bidratt til denne erkjennelsen av at i en verden der både teknologi og politikk kan endre seg, så må man også ha en smidig tilnærming til hvordan verktøy og it-plattformer som skal understøtte arbeidet må utvikles og endres.

onsdag 30. september 2015

Med Volkswagen på brystet

Wolfsburgs Andre Schürrle
Da jeg så på Champions League kampen på TV onsdag mellom Manchester United og Wolfsburg var det lett å synes synd på Wolfsburg. Ikke fordi de tapte kampen, det gjør lag som kommer til Old Trafford stadig vekk, og det kommer heldigvis til å skje også i fremtiden, men fordi laget med den store Volkswagen-logoen på draktene kommer fra en by som helt sikkert vil få flere utfordringer enn de er vant til i tiden som kommer.

I Wolfsburg har de ikke bare Volkswagen som sponsor, men byen ble rett og slett grunnlagt av Volkswagen i 1938. Det var byen som skulle produsere VW Bobler. Det er der Volkswagen har hovedkontor og der de produserer en rekke andre modeller i dag. Volkswagens suksess har gjort Wolfsburg til Tysklands rikeste by per innbygger. Byen har har i dag 122 000 innbyggere og verdens største bilfabrikk. Og akkurat det blir jo en utfordring med de problemene Volkswagen har pådratt seg med manipulering av noen av bilenes programvare for passere utslippstester i USA, og kanskje også andre steder.

Men onsdag kveld handlet det om fotball. Det så lenge ut som det var England vi nok en gang skulle synes synd på, og særlig når de møter tyske lag. Tirsdag kveld tapte to andre lagene fra England i Champions League, begge fra London, sine kamper. Arsenal 2-3 mot Olympiakos hjemme og Chelsea 1-2 mot Porto borte. Og tidlig i onsdagens kamper så det ut som både Manchester City og Manchester United skulle tape mot sine tyske motstandere. Men slik gikk det ikke.City snudde 0-1 til 2-1 mot Borussia Mönchengladbach, Og viktigst av alt: United snudde 0-1 til 2-1 mot et hardt kjempende Wolfsburg.

Vi får håpe det er starten på en nødvendig oppreising for engelsk fotball etter en svak fjorårssesong der ingen engelske lag kom lenger enn til åttendelsfinale i Champions League og en nokså famlende start på årets gruppespill. Det er lang vei frem, men minst et av Manchester-lagene burde kunne kjempe om en plass i toppen i år. Og så håper jeg også Wolfsburg vinner alle sine kamper mot andre lag enn Manchester United, slik at også de kommer langt i turneringen. Byen fortjener at laget med VW-logo på brystet får en god fotballopplevelse når det ellers er krevende tider.

tirsdag 29. september 2015

Suksess for digital selvbetjening i NAV

Før sommeren lanserte NAV nye digitale søknader for foreldrepenger, dagpenger og arbeidsavklaringspenger. Særlig skjemaet for å søke foreldrepenger har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig, men i den nye løsningen som NAV lanserte tidlig i sommer er 120 felt som tidligere måtte fylles ut redusert til bare 20.

Om en ny digital selvbetjeningsløsning virkelig er en suksess eller ikke er det imidlertid ikke opp til et direktorat eller departement å avgjøre, Det er de som skal bruke løsningen, innbyggere eller virksomheter, som avgjør. For at en løsningen virkelig skal være en suksess må mange ta den i bruk. Derfor er det veldig interessant å se på de tallene NAV nettopp har offentliggjort om bruk av de nye digitale løsningene, og som Computerworld har skrevet om her. I sin nettsak skriver NAV:

"- Andel digitale søknader om foreldrepenger var 57 prosent i august (begrensninger i løsningen gjør at ca 40 prosent av søkerne har behov som ikke dekkes av løsningen slik den er i dag)
- Andel digitale søknader om AAP var 31 prosent
- Andelen digitale søknader om dagpenger har passert 72 prosent,

Espen Sunde forteller at antallet henvendelser om dagpenger til andre linje har gått ned, til tross for at et presset arbeidsmarked har ført til en økning i saker om dagpenger på 30 prosent. Det er også en reduksjon på 35 prosent i antall henvendelser til NAV-kontorene for å få hjelp til søknadene."


Dette er gode tall under tre måneder etter lansering av nye tjenester og bedre enn de målene som var satt i forkant, Det at langt færre henvender seg til kontorene for å få hjelp til å fylle ut søknader på nett er en veldig god indikator på at ting er på rett vei. Det betyr også at de ansattes arbeidstid kan brukes på viktigere ting enn å håndtere folks problemer med uforståelige skjemaer. 

Mer fornøyde brukere og ansatte er også et godt utgangspunkt å ha med tanke på at NAV også har en stor digitaliseringsjobb foran seg der de både skal modernisere de interne it-systemene og få enda flere innbyggertjenester på nett. Nå i høst har NAV for eksempel lansert en ny løsning for søknader om bil og bilutstyr og det kommer mer. Og med tanke på hvor mye kritikk NAV har fått for alt for lite brukervennlige digitale løsninger er det veldig fint å se at noe av det som har fått mest kritikk nå er på rett vei. 

mandag 28. september 2015

Nye 3D-kart hindrer flomskader

Klikk på denne lenken for å se innslaget
Tidligere i år blogget jeg om hvordan en ny og mer korrekt måte å måle høyde på i terrenget gir oss riktigere kart. I Dagsrevyen på lørdag (her er det aktuelle innslaget) var det en flott reportasje om hvordan dette nå blir fulgt opp i større skala slik at den nye høyde- og terrengmodellen kan brukes gjennomgående i nye 3D-kart.

Det er en stor IKT-investering å oppdatere Kartverkets kart med nye høye- og terrengdata. Gevinstene for samfunnet er imidlertid langt større. Både for bygg- og anleggsbransje, transportsektoren, energibransjen, flyselskapene og mange andre næringer har korrekte høydedata og terrengdata i kart økonomiske konsekvenser i form av sparte kostnader. Men enda viktigere er det at bruk av riktige data i kartene bidrar til å forebygge flom, ras og annen naturskade. Vi får bedre informasjon om terrenget til bruk i beredskapen når hendelsene inntreffer og vi får bedre verktøy for kommuner og andre med ansvar for arealplanlegging som skal ta avgjørelser om hvor den kan bygges i fremtiden.

lørdag 26. september 2015

Skandalen i bilindustrien

The Economist har naturligvis en omfattende dekning av skandalen i Volkswagen i helgens utgave, med forside, lederartikkel ("Dirty Secrets"), og en litt lengre briefing om saken ("A mucky business"). I briefingen åpner de med å minne om at i filmene om "Herbie", som ble laget første gang på 60-tallet og sist på 2000-tallet med Lindsay Lohan, og der den største stjernen er en VW boble, ender det alltid godt for bilen og passasjerene til slutt. Men det er slett ikke sikkert at dramaet som utfolder seg nå går like bra for Volkswagen. Selve saken blir oppsummert slik i lederartikkelen:

"Emissions of nitrogen oxides (NOx) and other nasties from cars’ and lorries’ exhausts cause large numbers of early deaths—perhaps 58,000 a year in America alone, one study suggests. So the scandal that has engulfed Volkswagen (VW) this week is no minor misdemeanour or victimless crime (see article). The German carmaker has admitted that it installed software on 11m of its diesel cars worldwide, which allowed them to pass America’s stringent NOx-emissions tests. But once the cars were out of the laboratory the software deactivated their emission controls, and they began to spew out fumes at up to 40 times the permitted level."

Så lagt har dette resultert i at en konsernsjef har gått av, mens aksjekursen til Volkswagen har falt med 30 prosent så langt, noe som innebærer en reduksjon i markedsverdi på 26 milliarder euro for verdens største bilprodusent målt i antall solgte biler i 2014. Men det kan komme mer. Ingen vet foreløpig om andre bilprodusenter har gjort tilsvarende ting. Og vi vet heller ikke om Volkswagen har hatt samarbeidspartnere med de har hatt når de har designet programvare som har manipulert utslippsmålinger, men det er vel ikke usannsynlig at flere kan trekkes med ned. 

Noe av det tristeste med hele denne historien er at vi de siste årene har fått et klart inntrykk av at bilindustrien tar utslippsproblemene på stort alvor og investerer massivt i forskning og utvikling for å løse dem. Ja Volkswagen er i følge Fortune Magazine det selskapet som bruker aller mest penger på FoU, hele 10,5 milliarder dollar i 2013, litt mer enn Samsung, Intel, Microsoft og Roche. Nå er det helt sikker også riktig at det brukes mye penger på forskning og innovasjon i bilindustrien, ikke minst til å utvikle elektriske biler og hybridbiler, men det lover ikke godt dersom det er slik at man jukser med utslippstall for å selge flere forurensende biler.

Et annet tankekors for europeiske miljø- og transportmyndigheter er at det ikke er her, men i USA de feilaktige innrapporterte utslippstallene er avslørt. Europiske myndigheter har basert seg på et tilitsbasert system der bransjen selv har hatt ansvaret for å drive egenkontroll i bransjeregi. Det er jo i utgangspunktet en smart og ressursbesparende måte å gjøre det på, men bare dersom det virker. Det kan virke som USAs modell der man kombinerer dette med stikkprøvekontroller fungerer bedre. Og som The Economist også minner om er det litt pinlig for EU om det er et mønster at det må amerikanske politi- og påtalemyndigheter til for å avsløre lovbrudd begått i Europa:

"Mixed in with this is some embarrassment that, as with the scandals over FIFA and the World Cup, it is falling to America to enforce rules that Europeans have been breaking."

fredag 25. september 2015

Bortgjemte musikalske perler (43)

Miley Cyrus, datteren til countrysangeren Billy Ray Cyrus, er til tross for sin unge alder verdenskjent for to nokså ulike karrièrer som superstjerne, først som Disney Channel-stjernen Hanna Montana og en artistkarriere i forlengelse av dette, og deretter kvantespranget i 2013 der hun fikk en ny og ikke spesielt påkledd stil på konsertene og musikkvideoene (som her på "Wrecking Ball" som er sett 800 millioner ganger på YouTube) i forbindelse med albumet "Bangerz",

Det som ikke er like kjent er at der var en tid i den korte perioden mellom rollen som barnestjerne og det nye avkledde imaget, der hun også spilte inn musikk, men ikke i noen av de to sjangrene hun er blitt kjent for. I 2012 spilte hun blant annet inn noen classiske coverlåter som ble lastet opp på YouTube under nevnet "The Backyard Sessions".  Her viste Miley Cyrus at hun virkelig kan synge, som for eksempel på denne glimrende versjonen av Dolly Partons klassiker "Jolene":

torsdag 24. september 2015

Mobilapp fjerner tidstyver

DN om mobilappen som fjerner tidstyver
Denne uken lanserte Direktoratet for økonomistyring (DFØ) en ny mobilapp som gjør at ansatte i staten kan logge arbeidstid, søke fravær og registrere sykefravær direkte på mobilen, Med DFØs app kan foreløpig 40.000 statsansatte registrere timer, få oversikt over fravær og søke om fri. Senere vil det også bli mulig å fylle ut reiseregninger og laste ned alle bilag direkte fra mobilen til systemet som behandler reiseregningene.

Hvorfor er dette viktig og hva har det med tidstyver å gjøre? Jo, DFØs egne undersøkelser av tiden det tar å logge inn og registrere tid på den nye appen viser at brukerne bruker opptil 80 prosent mindre tid på å registrere timer i appen fremfor å gjøre det i en egen portal på pc-en. Det er tid som til sammen tilsvarer rundt 90 årsverk i staten. Da snakker vi om såpass store gevinster at både finansminister Siv Jensen og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var invitert og fikk teste hvordan mobilappen, som kan lastes ned både fra iTunes App Store og Google Play, fungerer. 

Så er det et par viktige ting det kan være grunn til å legge tid. Det ene er at denne mobilappen til vinteren kommer i en utvidet versjon som også kan ta seg av reiseregningene. Det er en oppgave som kan være nokså tidkrevende for ansatte som reiser mye, men nå som kravet om originalbilag er fjernet kan man bruke mobilappen til å ta bilde av kvitteringer og laste rett inn i systemet, noe som kan spare ansatte for mye tid.

Det andre, som også nettavisen Digi.no er opptatt av, er at det bare har kostet 2,6 milloner kroner å utvikle appen. Det er billig sammenlignet med å fjerne tidstyver tilsvarende 90 årsverk, og på sikt kanskje mer enn dobbelt så mye tid når løsningen kan brukes av flere ansatte og også omfatter en løsning for reiseregninger. Og det er veldig billig sammenlignet med en investering i et stort nytt ERP-system, som jeg antar koster flere hundre millioner kroner, og kanskje et milliardbeløp. Appen bruker data som ligger i eksisterende systemer, men skaper et enkelt og brukervennlig grensesnitt på toppen, noe som også gjør at man kan modernisere og utvikle de underliggende systemene uten at brukerne behøver å merke så mye.

Jeg synes dette er et veldig godt eksempel på hvordan det slett ikke er slik at it-løsninger må være store, kompliserte og koste mye penger for å gjøre jobben. I noen tilfeller er det investert mye fra før, men for å få hentet ut gevinsten handler det om å lage noe enkelt, en selvbetjeningsløsning på nett eller en app på mobilen, som utnytte systemer som allerede finnes på en bedre måte.

tirsdag 22. september 2015

Jakten på tidstyvene

I dag ledet KMD et møte der alle departementene deltok for å få eksempler og gode råd om det videre arbeidet med å fjerne store og små tidstyver i staten. Det var ikke et politisk møte, men et møte som samlet de som har ansvaret for den administrative oppfølgingen i de ulike departementene og sektorene.

For meg var det veldig nyttig å høre på hva som blir sagt og hvordan de ulike sektorene jobber, og vi fikk også et par veldig gode eksempler på tiltak som allerede har hatt stor effekt, blant annet i Innovasjon Norge og i Direktoratet for Økonomistyring (DFØ), og som jeg vil komme tilbake til her på bloggen ganske snart.

Men det er også slik at man ikke trenger å være på innsiden for å få vite hva som oppleves som tidstyver i staten. Hvem som helst; ansatte, innbyggere, næringsliv, og ikke minst media, kan gå inn i DIFIs tidstyvdatabase og selv lese hva som er rapportert inn av "tidstyver skapt av andre". Dette er ikke alle tidstyver i staten, for veldig mange har man mulighet til å ta tak i og fjerne selv, men i offentlig sektor er det naturligvis også slik at man ikke kan bestemme alt selv, men det er noen regler og prosedyrer man må følge. Og noen ganger oppleves disse reglene som unødvendig firkantede og byråkratiske. Da er det vår jobb å sørge for at disse tidstyvene skapt av andre, og særlig de som mange nevner eller som oppleves som særlig negative, blir løftet opp og vurdert av de som har politisk makt og myndighet til å gjøre noe med dem.

Det er naturligvis også slik at media kan lage morsomme poenger av at vi har laget en innrapportering til en egen database, med i alt 1700 innspill om tidstyver skapt av andre. Vi opplever at det har vært veldig lurt fordi det skaper en oversikt og systematikk i arbeidet. Noen av innspillene har allerede gitt store besparelser. Og fordi oversikten er åpen kan alle se hva som oppleves som tidstyver og hvordan det blir fulgt opp.

Derfor synes jeg også det er helt på sin plass at Finansavisen laget et stort oppslag i lørdagsavisen, men noen kritisk spørsmål også, men der jeg fikk anledning til å si litt om hva tidstyvarbeidet går ut på og hva slags forventninger vi har til det videre arbeidet (og siden det ikke er lagt ut på nett kopierer jeg ikke ikke alt, men et lite utdrag:

"Kort tid etter at den blå-blå regjeringen tiltrådte, lanserte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) jakten på tidstyvene. Siden har det strømmet på med notater, brev, rapporter og, ikke minst, møter. Denne uken er det igjen tid for et fellesmøte for alle departementene. (...)

- Vi er godt fornøyd med arbeidet med å identifisere tidstyver, sier statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De 1700 forslagene som er rapportert inn til databasen er bare en del av dette. Det aller viktigste er det som gjøres lokalt, for å jobbe smartere og effektivisere innenfor de enkelte virksomhetene, sier han. - Det som ligger i databasen er ting etatene ikke kan løse alene, forhold hvor andres beslutninger skaper tidstyvene. Det viktigste er at brukerne, både innbyggerne, næringslivet og organisasjonene opplever at ting tar kortere tid. (...)

- Flere departementer skriver i brev til ditt departement at de uansett for lengst var i gang med en kontinuerlig effektiviseringsprosess, og at det eneste nye nå er at de må rapportere til tidstyv-prosjektet? - Ja, og det er ingen grunn til å diskutere om hvem som kom opp med tidstyvbegrepet først. Men når man ser dette på tvers, så er det mye som blir lettere. Ingen sektor i staten fungerer isolert, og når vi har dette prosjektet får tidstyvarbeidet ekstra trykk. - Er det fare for at tidstyvprosjektet i seg selv blir en tidstyv, ved at det i hvert fall i en fase går med mye tid og ressurser på å identifisere og rapportere tidstyver? - Ja, men gevinstene kommer tidlig, så dette er uansett en god investering.

Tidlig i prosjektet varslet statsråd Sanner at det ville bli delt ut dusører for gode tidstyv-grep. Så langt har det blitt med diplomer: - Statsbygg har fått for å redusere antall sider man krever fra sine leverandører, politiet, UDI og UNE har fått for sin Dublin-oppfølging og Kystverket har fått for å fjerne mye papirbasert dokumentasjon ved skipsanløp, sier Chaffey. Chaffey medgir at flere forslag ikke kan realiseres, enten fordi staten må ta hensyn til flere interesser eller fordi EØS-avtalen gjør det vanskelig. - I noen tilfeller kan vi ikke uten videre finne et enkelt grep, for eksempel fordi vi er del av EØS-avtalen, eller fordi forslaget strider mot andre målsettinger staten har. Kravet om forenkling i innkjøp må også sees i sammenheng med behovet for å hindre korrupsjon og for å følge konkurransereglene.

- Kommer dere til å tallfeste gevinsten dere oppnår med tidstyv-prosjektet? - Ja, for mange enkelteksempler. Vi ønsker å gi heder og ære til de som har spart skattebetalerne for penger, sier Chaffey. - Men det er vanskelig å summere disse gevinstene, fordi ting er så integrert i hverandre. Chaffey viser også til statsbudsjettkravet om vedvarende kostnadsreduksjon. - Tidstyv-prosjektet er en del av verktøykassen vi må bruke her."

søndag 20. september 2015

Jeremy Corbyn og gammelsosialismen

At den ytterste venstresiden liker å dra på leting bakover i historien etter svar på fremtidens utfordringer er ikke noe nytt. Det har jeg blogget om her ganske ofte. Men det er likevel ganske spektakulært når et av historiens mest toneangivende sosialdemokratiske partier, det britiske Labour, velger en leder fra "the hard left", Jeremy Corbyn som i 30 år har vært i ventreopposisjon til Tony Blair, Gordon Brown, Ed Milliband og alle andre ledere i sitt eget parti.

Når The Economist bruker forsiden, en leder (Backwards comrades!) og et par artikler i siste nummer på fenomenet Corbyn, en mann som høyst sannsynlig aldri kommer til å vinne valg noengang, er det noen gode grunner til det. Vi som er på høyre side av midtstreken politisk kunne jo bare jublet og hatt som holdning at det bare er bra at Corbyn er blitt partileder fordi det sikrer Toryene flertall i parlamentet i all overskuelig fremtid. Problemet er at ingen land, særlig ikke i topartisystemet i UK, har godt av at et av de to store og viktige partiene melder seg helt ut av virkeligheten.

Storbritannia har lange demokratiske tradisjoner, og avvist ytterliggående og populistiske strømninger når de har fått fotfeste andre steder i Europa. Derfor har partiene i UK i perioder hatt en viktig internasjonal rolle når det gjelder å ta ledelsen i i moderniseringen av både konservativ, liberal og sosialdemokratisk politikk i en parlamentarisk kontekst. Partiledere som Winston Churchill, Margaret Thatcher og Tony Blair har hatt stor betydning langt utover eget land og det også i en slik sammenheng vi må tolke den enorme interessen det er for Jeremy Corbyn. For noen er han en slags europeisk Hugo Chavez som skal tenne håpet om en radikal sosialistisk fremtid i Europa, mens andre på venstresiden ser valget av Corbyn som starten på en mangeårig ørkenvandring der man skal kaste bort tiden på å lete bakover i historien og i autoritære land andre steder i verden, etter svaret på hvordan Europa skal moderniseres og oppnå økonomisk vekst.

Jeg synes the Economist i sin gjennomgang peker på noen gode grunner til at valget av Jeremy Corbyn er problematisk for flere enn han selv. For det første har han, til tross for 30 år i parlamentet, null erfaring som politisk leder i regjering eller i førstelinjen i opposisjon. Den samme mangelen på erfaring og manglende interesse for å få gi posisjoner til de mer pragmatiske kreftene i eget parti, ser også ut til å ha prege det teamet han har valgt å satse på i sitt "skyggekabinett". For det andre åpner valget av Corbyn opp en stor splittelse mellom den nye partiledelsen og Labours parlamentsgruppe, der nesten ingen støttet han i under valgkampen og der de er vant til at han ved en rekke anledninger og i 30 år ikke har vært lojal verken mot ledere i Labour eller kolleger i gruppen. Kan han da forvente at de skal være lojale mot han selv? Eller venter motstanderne hans i Labour på første og beste anledning til å si takk for sist og kaste ham igjen? Kan vi til og med oppleve en splittelse i partiet slik som i 1981 da den såkalte "firerbanden" stiftet SDP? Det kan bli interessant å følge.

I tillegg peker The Economist på at valget av Corbyn plutselig endrer dynamikken i britisk politikk fordi det åpner et rom i sentrum som de konservative ikke hadde regnet med ville være der og som de har begynt å ta allerede:

"Mr Corbyn’s election changes the balance in the Conservative party. None of the four candidates for Labour’s leadership had truly worried the government, but Tory strategists had rooted for Mr Corbyn nonetheless. As a result, Mr Cameron’s troops—like the bookies—take his party’s success at the next general election, due to take place in 2020, as a certainty. Moreover, they have come to acknowledge that its best chance, faced with a party led or recently abandoned by Mr Corbyn, lies in exuding stability and moderation. Thus the prime minister has spent the past weeks talking about tackling employers that do not pay the minimum wage (stealing Labour’s territory) and expanding the free-school programme (dividing Labour and forcing its leader to voice his unpopular opposition to this bid to give schools more autonomy)."

Corbyn har også debutert som nyvalgt partileder i statsministerens spørretime. Men kan trygt slå fast at han har en annen stil enn det som har vært vanlig: