søndag 23. oktober 2016

148 000 ulønnede frivillige årsverk

Hvor stor er egentlig frivillig sektor i Norge? Alt det arbeidet som ikke gjøres av offentlige etater eller private bedrifter, men som skjer i regi av ideelle og frivillige organisasjoner av ulike slag. Innenfor kultur, idrett, religion,, eldreomsorg, fagforeninger, bransjeforeninger, interesseorganisasjoner, partier og alt mulig annet.

Vi vet jo at Norge er et land med mange organisasjoner og mye frivillig innsats. Vi vet også at offentlige budsjetter finansierer en god del frivillig aktivitet. Men hvor mye penger og hvor mye folk er det snakk om?  Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en helt egen beregning, et såkalt "satelittregnskap" over hvor stor frivillig sektor er i Norge, med en flott tilhørende infografikk som synliggjør hvordan disse størrelsesforholdene ser ut. For å ta det i tur og orden:

Hvis vi først ser bort fra den store ulønnede delen av frivilligheten, og tar for oss den delen der det brukes penger, så viser SSBs beregninger at de ideelle og frivillige organisasjonene gjennom sitt arbeid bidro med en verdiskaping på over 53 milliarder kroner i 2014, noe som utgjorde 1,7 prosent av BNP, eller 2,1 prosent av fastlands BNP. Den lønnede sysselsettingen i de frivillige organisasjonene var i overkant av 86 000 årsverk. Men de lønnede årsverkene er bare en del av totalbildet. Når vi legger til nesten 148 000 årsverk som gjennomføres av de som stiller opp uten å få lønn blir verdiene enda større. SSB skriver:

"Inkludert ulønna arbeid var organisasjonenes samlede bruttoprodukt omtrent 125,5 milliarder kroner, eller omtrent 3,9 prosent av BNP. (...) Ulønnet innsats er beregnet til nesten 147 800 årsverk. En undersøkelse av frivillig arbeid fra Institutt for samfunnsforskning indikerer at det stod i overkant av 1,7 frivillige årsverk bak hvert lønnede årsverk."

Så er det for det andre naturligvis også interessante å se på hvor pengene frivilligheten bruker i sitt arbeid kommer fra. Er det slik at det, når vi trekker fra den frivillige innsatsen, stort sett er offentlige penger som finansierer aktivitetene? SSBs oversikt viser at det slett ikke er tilfelle. Av i alt 103 milliarder kroner i inntekter i 2014 kom 27,5 milliarder kroner fra staten og 16,8 milliarder fra kommunene. Den største delen , 44.6 milliarder komme fra husholdningene, mens 14 milliarder kom fra næringslivet.

Her er det også viktig å huske på at det meste av disse pengene ikke er tilskuddsordninger og gaver, men handler om at både offentlige og private kjøper tjenester og betaler medlemskontingenter for å få noe konkret tilbake. For det offentlige er tjenester levert av frivillig sektor et bidrag til større mangfold, mer innovasjon og ofte et alternativ til offentlige egenproduksjon. De største overføringene fra staten til frivillig sektor går til helse, utdanning og forskning, mens de største overføringene fra kommunene til frivillig sektor handler om kjøp av omsorgstjenester. Hoveddelen av næringslivets penger går til å betale for bransje- og næringsorganisasjoner, mens privatpersoners penger går til idrett, fritidsaktiviteter, kultur og lokalmiljø. SSB skriver:

"Av midlene fra stat og kommune gikk omtrent 73 prosent til virksomheter som tilbyr velferdstjenester som helse og sosiale tjenester, samt utdanning og forskning. De statlige midlene retter seg hovedsakelig mot helse og utdanning, mens kommunenes bidrag i stor grad retter seg mot omsorgstjenester. Rundt 11 prosent av de offentlige midlene går til kultur- og fritidsaktiviteter. Kultur- og fritidsaktivitetene får imidlertid det meste av sin støtte, i overkant av 62 prosent, fra husholdningene. Av de samlede overføringene fra husholdninger gikk nær 11 milliarder kroner, eller 24 prosent, til kultur- og fritidsformål. Midlene fra næringslivet gikk hovedsakelig til yrkes-, bransje- og fagforeninger, samt utdanning og forskning."

lørdag 22. oktober 2016

Bortgjemte musikalske perler (52)

Joda, jeg forstår innvendingen som kan komme om at sent 70-tall og tidlig 80-tall er svært overrepresentert i denne spalten med bortgjemte musikalske perler. Nå finnes det noen gode grunner til at det blir slik. En er at YouTube ikke fantes den gang, slik at en del ting som har vært bortgjemt i flere tiår dukker opp først nå, En annen er at musikken var bedre på 80-tallet, i hvert fall virker det slik på meg.

Dagens bidrag er riktignok ikke fra tidlig 80-tall, men til en avveksling fra sent 80-tall. Det er Siouxsie and the Banshees sang "Last Beat of my Heart", den tredje singelen fra albumet "Peepshow" som kom ut i 1988.

fredag 21. oktober 2016

I Civilization 6 kan du være Norge

Da PC-spillet Civilization V ble lansert i 2010 skrev jeg her på bloggen at det var "tidenes tidstyv". Men et eksempel på at noen tidstyver kan være av det gode, i hvert fall når man klarer å disiplinere seg. I dag, har oppfølgeren Civilization 6 endelig blitt sluppet. Jeg skal så smått gå løs på den nå i helgen og utforske hva som er nytt, og hva som er videreført fra tidligere spill. Men en viktig nyhet må nevnes allerede: Når man velger land innledningsvis kan man velge å være Norge. Med vikingskip, berserker og stavkirker som unike norske enheter, og utstyrt med noen maritime konkurransefortrinn. Se her:

torsdag 20. oktober 2016

Fra 33 til 21 universiteter og høyskoler

Norge er i ferd med å gjennomføre en svært vellykket strukturreform i høyere utdanning. Det er kanskje derfor vi hører så lite om den.

Når høyskolene i Hamar og Lillehammer nå har besluttet å slå seg sammen fra nyttår er nok en beslutning tatt i det som er den største reformen i norsk høyere utdanning på over 20 år. Det har vært laget store utredninger tidligere, og enkelte sammenslåinger ble også gjennomført på 2000-tallet, som da høyskolene i Oslo og Akershus slo seg sammen og da høyskolene i Vestfold og Buskerud gjorde det sammen, men det er først i denne regjeringsperioden at vi har lykkes med å få på plass en helt ny struktur.

Hvorfor er dette så viktig? Først og fremst fordi forskning og høyere utdanning på høyt nivå krever kvalitet og konsentrasjon. Det er fullt mulig å  ha gode utdanningstilbud mange steder i landet, men alle kan ikke drive med alt. En ny struktur muliggjør satsing på fagmiljøer som har kritisk masse og en tydeligere arbeidsdeling både innenfor og mellom institusjonene. En ny struktur viser tydeliggjør at noen institusjoner har tatt en tydelig rolle innenfor arbeidslivsnær og erfaringsbasert forskning og undervisning. Samtidig vet vi at mulighetene for å delta i internasjonalt toppforskningssamarbeid eller å realisere satsinger på forskning og innovasjon sammen med næringslivet blir også langt større når man har større og mer slagkraftige forskningsmiljøer.  Kunnskapsdepartementet skriver på sine nettsider at:

"Fusjonen i innlandet er hittil siste skritt etter at regjeringen la frem stortingsmelding 18 Konsentrasjon for kvalitet i mars 2015. Hensikten med strukturreformen er å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler. En rekke institusjoner har slått seg sammen over hele landet. 33 statlige institusjoner har blitt til 21. I tillegg har fire private høyskoler slått seg sammen til VID vitenskapelig høgskole."

Det er blitt en svært imponerende liste over sammenslåinger. De som allerede er gjennomført er etableringen av nye NTNU, som fra nyttår er Norges klart største universitet og som består av det tidligere NTNU, og de tre høyskolene i Sør Trøndelag, Ålesund og Gjøvik. I Nord-Norge har vi fått UiT - Norges Arktiske Universitet som består av universitetet i Tromsø og høyskolene i Harstad og Narvik. Nye Nord Universitet består at tidligere Universitetet i Nordland i Bodø, og høyskolene i Nesna og Nord-Trøndelag. Høgskolen i Sørøst-Norge etableres gjennom en sammenslåing av Høyskolen i Buskerud-Vestfold med høgskolen i Telemark. I tillegg er det gjennomført en sammenslåing til VID Vitenskapelige Høyskole av fire kristelig forankrede private høyskoler.

Men det kommer mer. Det er tatt beslutning om å slå sammen Universitetet i Bergen med Kunst- og designhøyskolen i Bergen. Det skal etableres en Høgskulen på Vestlandet gjennom en sammenslåing av de tre høgskulene i Bergen, Stord/Haugesund og Sogn og Fjordane. Høgskolen i Innlandet blir virkelighet når Høgskolene i Lillehammer og Hamar slår seg sammen. Og i tillegg utforsker tre høyskoler i Oslo, Arkitekt- og designhøgskolen, Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo mulighetene for å slå seg sammen.

Er det så slik at alt nå er falt på plass i den nye strukturen? Nå skal ikke jeg prøve å felle noen dom over hvilke institusjoner som vil lykkes og ikke lykkes, men det er noen som så langt ikke er involvert i noen av de pågående fusjonene. Det gjelder noen institusjoner som allerede er svært store, som Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus (som riktignok har innlemmet et par samfunnsvitenskapelige forskingsinstitutter i høyskolen), Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agner og NMBU på Ås (som er et resultat av en tidligere fusjon med Veterinærhøgskolen). Men det er også noen små miljøer som foreløpig stor alene og ikke deltar i noen av fusjonsprosessene. Det gjelder blant Høgskolen i Volda, Høgskolen i Molde og Høgskolen i Østfold, som går fra å være det normale i norsk høyere utdanning til å være de få små unntakene.

Et oppdatert kart over hvordan den nye universitets og høyskolestrukturen er blitt finnes her på Kunnskapsdepartementets nettsider.

tirsdag 18. oktober 2016

Kraftig vekst i næringslivets forskning

I følge en helt ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå er det en kraftig vekst i næringlivets forskning og utvikling (FoU). I 2015 forsket bedrifter i Norge for 28,1 milliarder kroner, en vekst på 13,3 prosent sammenlignet med 2014. Også fra 2013 til 2014 var det en kraftig vekst, på 10 prosent, etter flere år med flat utvikling.

Det er flere gode nyheter i denne oversikten over bedriftenes satsing på forskning og utvikling. De foreløpige tallene for 2015 viser at det både er vekst i antall personer i næringslivet som forsker og antall bedrifter som driver med FoU i Norge. Og at det er vekst i FoU-innsatsen i både tjenestesektoren og i industrien.

For å ta det i tur og orden. Både forskningsinnsatsen og antall FoU-årsverk i næringslivet øker kraftig i en periode der det har vært vanskelige tider og lite produksjonsvekst i næringlivet. Den kan bety at bedriftene har utnyttet de vanskelige tidene til å satse på nye produkter, tjenester og produksjonsprosesser. SSB er også opptatt av dette fenomenet:

"De foreløpige tallene for 2015 viser at det ble utført 19 500 FoU-årsverk, 9 prosent flere enn i 2014. Det er andre år på rad det er en kraftig økning i næringslivets FoU-aktivitet. Det har også vært realvekst de øvrige årene etter 2010, men i mindre omfang. Økningen for 2015 kommer også i en periode med moderat produksjonsutvikling samlet sett. Brutto nasjonalprodukt for Norge viser nedgang for 2015, men det er en økning på om lag 3 prosent (nominelt) for fastlands-Norge. Det medfører at FoU i næringslivet som andel av samlet BNP øker med 0,11 prosentpoeng til 0,9 prosent."

I tillegg er det som sagt slik at flere bedrifter driver med FoU-aktiviteter enn før. Og det er blant de mindre bedriftene at veksten er størst. SSB skriver dette:

"Resultatene for 2015 viser også en klar økning i andelen foretak som utfører FoU. Denne andelen har ligget på rundt 20 prosent i flere år, men gjør for 2015 et hopp til 25 prosent for alle foretak samlet. Veksten i antall FoU-foretak slår mest ut for mindre foretak med 10-50 sysselsatte. Det er også denne gruppen av foretak som har størst økning i kostnader til egen FoU-aktivitet, 26 prosent mer enn i 2014."

Og SSB peker på at denne veksten i de mindre bedriftene sannsynligvis har en klar sammenheng med at rammebetingelsene for å drive med forskning i næringslivet har blitt betydelig bedre de siste årene. Det er bedriftene som betaler mesteparten av kostnadene, men det staten bidrar med gjennom skattefradragsordningen SkatteFUNN har hatt betydning, i følge SSB:

"Økningen for de mindre foretakene kan synes stor, men samsvarer rimelig bra med den kraftige økningen i skattefradragsordningen for FoU, SkatteFUNN, de to siste årene. Ordningen brukes i stor grad av mindre foretak. Antall godkjente søknader til SkatteFUNN har økt med vel 15 prosent for hvert av årene 2014 og 2015. I samme periode økte foretakenes budsjetterte FoU-kostnader med nær 25 prosent årlig."

I hvilke deler av næringslivet er det så denne forsknings- og utviklingaktiviteten foregår? SSB-statistikken går ikke detaljert inn i bransjer, men har en inndeling i industri, tjenesteproduksjon og "andre" næringer som i all hovedsak er olje og gass. For 10 år siden var industrien størst av disse i FoU-sammenheng, men det har gradvis endret seg. FoU-kostnadene i tjenestenæringene utgjorde i 14,6 milliarder kroner i 2015, 14 prosent høyere enn året før. Industriens FoU-kostnader var 10,3 milliarder kroner, 13 prosent mer enn året før, en uvanlig sterk oppgang .Andre næringer, inkludert utvinning av råolje og gass, utførte FoU for 3,2 milliarder kroner, en oppgang på 10 prosent.

På forskningsinstituttet NIFUs nettsider kan man også lese om hvor stor næringslivets FoU-innsats er sammenlignet med de andre forskningsutførerende sektorene. Svaret er at næringlivet er størst og vokser mest. Av en total forskningsinnsats i Norge på omkring 60,3 milliarder kroner, eller rett i underkant av 2 prosent av BNP, bruker næringslivet som nevnt 28,1 milliarder kroner. Universitetene og høyskolene forsker for 18,5 milliarder kroner, også det en kraftig vekst på 10 prosent fra 2014, mens instituttsektorens anvendte forskning bruker 13,7 milliarder kroner, en vekst på 11 prosent. 

Antall årsverk innenfor forskning har også økt kraftig, til 42 700 i 2015, en vekst på 2400 fra året før. Av det totale antall personer som forsker er 46 prosent i næringlivet enten som ansatte eller som innleide forskningsressurser. Det er med andre ord ikke bare store ord og fine formuleringer i politiske dokumenter når vi sier at det satses mer på forskning i Norge. Det er noe som skjer i virkeligheten. Og det er gledelig at den kraftigste veksten nå kommer i næringslivets investeringer i FoU. Satsinger som legger grunnlaget for nye og fremtidsrettede arbeidsplasser i Norge.

mandag 17. oktober 2016

Reisedager i KMD

Etter tre år i regjering kan man kanskje begynne å snakke om tradisjoner. Og en av våre viktigste tradisjoner i politisk ledelse i KMD er å reise rundt i landet på fylkesvise konferanser og presentere statsbudsjettet for rådmenn og ordførere i alle landets kommuner.

Disse besøkene til alle fylkene gjør vi ikke bare en gang i året, men to. Både vår og høst, på møter arrangert av fylkesmennene og KS. Nå på høsten foregår møtene dagene rett etter at statsbudsjettet er lagt frem. Hovedtema er naturligvis de delene av statsbudsjettet som betyr mest for kommunene, men vi snakker også om utviklingen de siste årene og utsiktene for inneværende år. Og på våren er det kommuneproposisjonen det handler om, der de ytre rammene for nest års statsbudsjett trekkes opp. Og naturligvis også inneværende års reviderte budsjett.

I løpet av de tre årene med H/FrP-regjering har jeg vært i nesten alle fylkene på disse konferansene og noen steder har jeg vært mange ganger. På møtene er det vanlig at KS gir sine synspunkter på de fremlagte budsjettene, mens kommuneøkonomiansvarlige hos fylkesmennene gir et overblikk over utslagene for de enkelte kommunene. I tillegg er det naturligvis spørsmål og kommentarer til oss som innleder om budsjettet og det er også vanlig at noen av kommunene forteller om hvordan budsjettet vil påvirke deres tjenestetilbud og -kvalitet. Dette er veldig nyttige innspill til oss som jobber med kommunepolitikk og kommuneøkonomien i statsbudsjettet.

Nå i oktober har jeg vært i Molde for å møte kommunene i Møre og Romsdal, i Steinkjer for å møte kommunene i Nord Trøndelag og i Fredrikstad for å møte kommunene i Østfold. Der har jeg i tillegg til å innlede om statsbudsjettet lyttet til synspunkter og lært om situasjonen i kommuner med noen felles utfordringer, men også noen ganske store forskjeller i både geografi og størrelse..

Bildet over er av rådmann Dag Willen Eriksen i Hvaler kommune i Østfold som snakker som hvordan de påvirkes av statsbudsjettet. På samme møte fortalte også ordførerne i Aremark og Hobøl om sin kommuneøkonomi og hvordan den påvirkes. Stortinget vedtok i vår endringer i kommunenes inntektssystem for å bringe inntektene bedre i samsvar med de reelle kostnadene den enkelte kommune har, noe som slår ulikt ut for kommunene og påvirker neste års budsjett. Dessuten er ser vi nå hvordan de gode incentivene for kommuner som har valgt å slå seg sammen begynner å slå ut.

Men den aller beste nyheten for kommuneøkonomien kommer allerede i år. For i tillegg til over fire milliarder i nye frie inntekter på budsjettet for 2017 er det slik at kommunene vil få 3,8 milliarder mer i skatteinntekter allerede i 2016. Det gir kommunene et betydelig større handlingsrom enn det de kunne regne med bare for et halvt år siden.

søndag 16. oktober 2016

Lokalpolitikerne vil også ha færre kommuner

Hvis vi skulle tro de mest kronisk negative avisene har fylkesmennenes forslag til kommunesammenslåinger knapt en eneste støttespiller blant lokalpolitikere i norske kommuner. Omtrent daglig er det intervjuer med noen som er kritiske og avisenes kommentatorer påstår at prosessen mangler forankring og er udemokratisk.

Men er det virkelig slik at nesten alle lokalpolitikere er negative? For å få et mer kunnskapsbasert svar på dette spørsmålet er det svært interessant og nyttig å lese hva de 1245 lokalpolitikerne som er spurt av Kommunal Rapport i en representativ undersøkelse mener om fylkesmennenes anbefalinger om kommunesammenslåinger.

Her er det viktig å huske på at fylkesmennene ble bedt om å gjøre to ting i sine anbefalinger: For det første er de bedt om å komme med råd om hvilke sammenslåinger som bør besluttes i Stortinget i denne perioden, slik at de nye kommunene kan etableres innen 1.januar.2020. Det gjelder også eventuelle anbefalinger om sammenslåinger som omfatter kommuner som ikke selv har gjort vedtak om dette, men der en kommune for eksempel blokkerer en ønsket større regional løsning.

Det andre fylkesmennene ble bedt om å gjøre var å vurdere om hvilke sammenslåinger som ikke er aktuelle nå, men som bør komme på litt lengre sikt, ut fra en vurdering av en mer ideell kommunestruktur der man tar hensyn til demografisk utvikling, arbeidsmarked og transportmønster, hvordan fagmiljøene i kommunene vil kunne løse oppgavene fremover og andre forhold som vil påvirke muligheter og handlingsrom i kommunene.

Og Kommunal Rapports lokalpolitikerpanel svarer at fylkesmennene har lagt seg på et riktig nivå i sine anbefalinger på begge områder. På spørsmålet "Synes du fylkesmannen i ditt fylke har foreslått for få, akkurat passe eller for mange sammenslåinger per 1. januar 2020?" svarer hele 58 prosent at fylkesmennene enten har foreslått for få eller passe mange sammenslåinger. Bare 31 prosent svarer at de foreslår for mange sammenslåinger. I Venstre svarer hele 43 prosent at det er for få sammenslåinger og 37 prosent at det er passe mange. I både Høyre og FrP er det over 75 prosent som mener det er for få eller passe mange. I KrF er det 68 prosent som mener det samme. Men også i Arbeiderpartiet mener 51 prosent at det er foreslått for få eller passe mange sammenslåinger, mens bare 36 prosent av Arbeiderpartiets lokalpolitikere mener det er for mange.

Når det gjelder spørsmålet "Synes du fylkesmannen i ditt fylke har foreslått for få, akkurat passe eller for mange sammenslåinger på lang sikt?" er situasjonen nesten akkurat den samme. Totalt svarer 54 prosent at de synes fylkesmennene foreslår for få eller passe mange sammenslåinger. Bare 33 prosent mener de foreslår for mange, selv om mange av fylkesmennene har foreslått betydelig færre kommuner i sitt fylke enn i dag. Også her er det slik at det både i Høyre, FrP og Venstre er over 70 prosent som mener det er for få eller passe mange sammenslåinger på lang sikt. I KrF er tallet 62 prosent, mens bare 21 prosent i KrF mener det er foreslått for mange sammenslåinger på lang sikt. I Arbeiderpartiet mener 48 prosent at det er for få eller passe mange sammenslåinger, mens 36 prosent mener at det er for mange. Ja, det er faktisk bare lokalpolitikerne i SP, SV og MDG som mener at fylkesmennene går for langt i sine forslag

Denne undersøkelsen viser med andre ord at det er bred politisk støtte til de anbefalingene fylkesmennene kommer med om flere sammenslåinger. Den avkrefter ettertrykkelig at det er slik at fylkesmennene har overkjørt lokaldemokratiet. Og den bekrefter at et bredt flertall mener det har vært helt riktig å sette dette på dagsorden og vedta endringer i dagens kommunestruktur i denne stortingsperioden.

lørdag 15. oktober 2016

197 land enige om historisk klimagassavtale

Nei, denne gangen er det ikke snakk om utslipp av CO2, men om de langt sterkere klimagassene HFK (hydrofluorkarboner) som brukes i kjøledisker og air condtition-anlegg verden over, og der bruken er økende. Noen av disse HFK-gassene virker flere tusen ganger sterkere som klimagasser enn CO2.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen deltok på vegne av Norge på møtet i Kigali, Rwanda der avtalen som forplikter 197 land til å gjennomføre tiltak som begrenser utslipp ble signert på lørdag. Han karakteriserer avtalen som den enkeltavtalen til nå som vil gi størst globale utslippsreduksjoner overhodet. På departementets nettside kan vi lese følgende beskrivelse av betydningen av avtalen.

"Foreløpige beregninger tyder på at avtalen vil redusere utslipp tilsvarende omtrent 65 milliarder tonn CO2, sammenliknet med forventet vekst. Dette er det samme som 1200 år med norske klimagassutslipp."

Dette tilsvarer for øvrig omkring to års globale klimagassutslipp, og det er med andre ord en svært positiv global nyhet. Akkurat nå er saken et hovedoppslag i nettutgaven til New York Times. De skriver følgende om hvordan denne avtalen er annerledes enn Paris-avtalen om klimagassutslipp som ble undertegnet nylig og som snart vil tre i kraft.:

"HFCs represent just a small percentage of greenhouse gases in the atmosphere, but they function as a sort of supercharged greenhouse gas, with 1,000 times the heat-trapping potency of carbon dioxide. And while the Paris pledges are broad, they are also voluntary, often vague and dependent on the political will of future world leaders. In contrast, the Kigali deal includes specific targets and timetables to replace HFCs with more planet-friendly alternatives, trade sanctions to punish scofflaws, and an agreement by rich countries to help finance the transition of poor countries to the costlier replacement products."

De minner også om det fascinerende forhistorien til dette avtaleverket om KFK og HFK-gassene, som ikke handler om FNs klimapanel, men om et helt annet avtaleverk, Montreal-protokollen som ble undertegnet i 1987 for å tette hullet i ozonlaget over Antarktis. Selv om det ikke var hensikten opprinnelig, har Montreal-protokollen hatt stor betydning for reduserte klimagassutslipp, ved å fjerne klorforbindelsene KFK fra atmosfæren. Men også erstatningsproduktene, som ikke ødelegger ozonlaget, har en negativ klimaeffekt. Og siden man allerede hadde et avtaleverk om denne type gasser er det dette forhandlingsrammeverket som også er blitt brukt for å få på plass HFK-avtalen i Rwanda denne uken. The Economist skriver dette om sammenhengen mellom ozonlag og drivhusgasser:

"Scientists had discovered more than a decade earlier that CFCs release chlorine into the stratosphere as they decompose—depleting ozone—and are also powerful greenhouse gases. Thanks to the treaty, the equivalent of some 135 billion tonnes of carbon-dioxide emissions were avoided, saving the ozone layer from complete collapse by the middle of this century. This week officials from around the world, led by America and China, are meeting in Rwanda to make a deal that would extend the Montreal Protocol to cover hydrofluorocarbons (HFCs), which were introduced to replace CFCs. Why? 

HFCs don’t deplete the ozone layer but they still contribute hugely to global warming, as scientists discovered in the decades after their introduction. The average atmospheric lifetime for most commercially used HFCs is 15 years or less whereas carbon dioxide can stay in the atmosphere for more than five centuries. But, like CFCs, HFCs cause a greenhouse effect between hundreds and thousands of times as powerful as carbon dioxide. Total emissions of HFCs are still relatively low. But they are rising by 7-15% a year as people in hot countries, such as Brazil and India, become richer and buy air-conditioning units."

Jeg tenker at dette er et godt eksempel på at det er grunn til en viss optimisme både på vegne av teknologiens og forskningens evne til å få frem alternative produkter. Og det er også et eksempel på at det er mulig å oppnå resultater gjennom gode globale avtaler om utslippskutt.

fredag 14. oktober 2016

Rogue One - andre trailer

I august da det ble sluppet en trailer blogget jeg om at det kommer en ny Star Wars-film rett før jul. Filmen heter "Rogue One - A Star Wars Story" og er ikke en del av den nye trilogien som begynte med "The Force Awakens", men en enkeltstående film uten episodenummer. For noen dager siden ble det sluppet en ny trailer som ikke akkurat senker forventningene:Og for å gjenta meg selv fra bloggen i august: Handlingen i Rogue One foregår rett i forkant av den opprinnelige Star Wars-filmen fra 1977, som senere fikk tilleggstittelen "Episode IV - A New Hope", der Luke Skywalker, Prinsesse Leia, Han Solo og Darth Vader dukket opp før første gang. Også denne traileren forteller oss at Darth Vader gjør comeback i denne filmen.

torsdag 13. oktober 2016

HiOA og Simula etablerer Senter for digitalisering

Olav Lysne forteller om Senter for digitalisering
Onsdag fikk jeg være med på lanseringen av noe jeg tror kan bli en spennende og viktig nyskaping innenfor IKT-utdanning på høyt nivå i Norge. Det er Høyskolen i Oslo og Akershus og Simula Reasearch Laboratory som står bak en ny sentersatsing som skal omfatte både utdanning og forskning, men som særlig utmerker seg med en arbeidslivsnær profil. Det er professor Olav Lysne som er påtroppende leder for det nye senteret.

Noen vil helt sikkert mene det er overraskende at et spisset internasjonalt toppforskningsmiljø som Simula, med en sterk posisjon innenfor akademisk forskning og en svært høy suksessrate på søknader til EUs forskningsprogrammer, skal samarbeide med en høyskole som har sin styrke i praksisnær høyere utdanning innenfor sykepleie, lærerutdanning og ingeniørfag, i nær kontakt med arbeidslivet i regionen, men med en lav produksjon av akademisk forskning.

HiOA og Simula påstår at det nettopp er denne kombinasjonen av helt ulike styrker som gjør at det nye senteret vil dekke samfunnsbehov ingen andre dekker. I Norge vil det være et økende behov for IKT-kompetanse på høyt nivå i mange yrker og bransjer i årene som kommer. Det skal digitaliseres i helse- og omsorg, skole, byggenæring, energibransje og offentlig forvaltning, alle områder der Høyskolen i Oslo og Akershus har en viktig rolle som utdanningsinstitusjon. Fakultetet for teknologi, kunst og design utdanner dessuten allerede it-ingeniører og IKT-utdanningen inngår i et fakultet som har kompetanse på design og designdrevet innovasjon.

Kombinert med Simulas solide forskningposisjon, internasjonale nettverk og erfaring med innovasjon og forskningbasert nyskaping, kan dette bli veldig spennende. I invitasjonen som gikk ut til pressen i forkant av lanseringen sier de dette når de beskriver ambisjoner de har for denne satsingen:

"Simula og HiOA tar grep og samler nå to av Norges sterkeste utdannings- og forskningsmiljøer innenfor anvendt IKT-kunnskap i et høyteknologisk senter. Målet er å levere flere høyt kvalifiserte kandidater på bachelor, master og ph. d.-nivå, i tillegg til forskning på høyt nivå i bruk av IKT. - Vi er inne i en tid der samfunnet skriker etter høy IKT-kompetanse, og det er stort behov for å koble slik kompetanse opp mot arbeids- og næringsliv, sier rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice. Rektor Curt Rice er svært glad for samarbeidet med Simula Research Laboratory om det nye senteret for digitalisering. – Simula er virkelig en suksesshistorie i Norge. De har et sterkt fagmiljø, og er blant de aller sterkeste når det kommer til å hente hjem forskningsmidler fra EU, og til å publisere forskning. Når vi går sammen med dem er det for å koble de beste kreftene i landet innen arbeidslivsnær digitalisering og IKT, sier Rice."

Det er også interessant å se at denne satsingen ikke kommer som resultat av en politisk vedtatt satsing eller en ny post på statsbudsjettet. Initiativet skjerr innenfor rammen av dagens struktur og finansiering av forskning og høyere utdanning i Norge, der det finnes et handlingsrom og muligheter til å gjøre nye og spennende ting på tvers av institusjoner og fagmiljøer. Noen ganger krever dette at man gjør mindre av noe annet. Men viktigst at alt så krever det initiativtagere og ledere som ser hvor handlingsrommet er og utnytter mulighetene som finnes. Aslak Tveito, direktør ved Simula, sa i sin tale på lanseringsarrangementet at dette først og fremst handler om folk. Folk som vil gjøre noe nytt sammen og som klarer å samarbeide på en slik måte at 1+1 i dette tilfellet blir mye mer enn to. Derfor blir det veldig spennende å følge med på fortsettelsen.

tirsdag 11. oktober 2016

Er Donald Trump inspirert av Citizen Kane?

Spillefilmen Citizen Kane fra 1941, der Orson Welles både var regissør, produsent og spilte hovedrollen, blir ofte omtalt som verdens beste film. Den handler om aviskongen Charles Foster Kane som bygger opp sitt medieimperium, men også har ambisjoner om politisk makt og stiller til valg for å bli guvernør i staten New York.

Filmen inneholder en valgtale Charles Foster Kane holder i Madison Square Garden og som han bruker til å gå til angrep på sin motstander Jim W. Gettys for hans løgner og skurkaktigheter. Ja, talen avslutter med at Kane erklærer at det første han vil gjøre etter at han blir valgt er å utnevne en egen statsadvokat for å få sin politiske motstander stilt for retten, dømt og fengslet. I talen sier han:

"Here's one promise I'll make, and boss Jim Gettys knows I'll keep it: My first official act as Governor of this State will be to appoint a Special District Attorney to arrange for the indictment, prosecution, and conviction of Boss Jim W. Gettys!"

Det er nettstedet Wellesnet som peker på den oppsiktsvekkende likheten mellom hovedbudskapet til Charles Foster Kanes tale i filmen og Donald Trumps budskap i den siste presidentvalgsdebatten.. Kanskje er det her Trump har hentet inspirasjonen til budskap og taktikk i debatten mot Hillary Clinton? Det skal visstnok være Trumps favorittfilm, men det er jo nokså ironisk hvis han har latt seg inspirere av anti-helten i en film fra 1941 med et veldig tydelig budskap mot autoritære og diktatoriske tendenser i næringsliv og politikk.

Her er et videoklipp fra filmen med talen der Charles Foster Kane sier at han foreløpig ikke har så mange valgløfter, men han lover at han skal få anklaget og dømt sin politiske motstander.

søndag 9. oktober 2016

Handlingsplan mot antisemittisme

Er det virkelig nødvendig å ha egne tiltak mot jødehat i Norge i 2017? Tok ikke det problemet slutt en gang for alle etter andre verdenskrig? Dessverre er ikke problemet borte. Det er slik at fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder er et vedvarende og stort problem i vår del av verden. Vi må derfor ta ansvar for å bekjempe antisemittismen.

Dette ble vi minnet om bare for noen dager siden da et medlem i den svenske riksdagen fra partiet Sverigedemokratene hadde fått det for seg at jødene kontrollerer svensk massemedia. Hun fremmet derfor et lovforslag om at ingen famile eller etnisk gruppe skal kunne eie mer enn fem prosent av media. Målet med forslaget var å begrense mediemakten til Bonnier-slekten, en svensk familie med jødiske røtter som har drevet bokhandlere, forlag og aviser i Sverige i snart 200 år. Det var et forvirret lovforslag fullt av faktiske feil, men det problematiske er at det minner mye om konspiratoriske analyser som har en lang og lite ærerik historie i Europa.

Flere steder i Europa opplever den jødiske befolkningen enda mer alvorlige trusler mot liv og helse. I regjeringens nye Handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020, som ble presentert forrige søndag, omtales den dagsaktuelle situasjonen slik:

"På 2000-tallet har det vært ulike voldelige handlinger rettet mot jøder og jødiske mål flere steder i Europa. Eksempler er terrorangrepet mot det jødiske museet i Brussel i 2014, og mot en kosherbutikk i Paris i 2015 umiddelbart etter attentatet mot satiremagasinet Charlie Hebdo. En jødisk mann, som sto vakt ved synagogen i København, ble drept samme år. De ansvarlige for flere av disse handlingene har sagt eksplisitt at de ønsket å ramme jøder. Enkelte har også begrunnet handlingene i konflikten mellom Israel og Palestina, for på den måten å fremstille jøder i Europa som ansvarlige for staten Israels politikk. I Norge har det også vært angrep på jødiske mål. I 2006 ble det kastet en brannbombe mot synagogen i Trondheim, og samme år ble synagogen i Oslo beskutt med automatvåpen. De jødiske gravlundene i Oslo og i Trondheim har også blitt utsatt for hærverk med nazi-symboler. Både i Norge og i andre europeiske land har det i flere år vært nødvendig å sette inn ekstra sikkerhetstiltak både rundt synagoger og jødiske institusjoner."

Handlingsplanen har en beskrivelse av både historie og nåtid for den lille jødiske minoriteten i Norge. Hvordan jøder som ble forfulgt andre steder i Europa bosatte seg i Norge på 1800 tallet. At det under andre verdenskrig ble deportert 773 jøder fra Norge til masseutryddelsesleire og at bare 38 av de som ble deportert overlevde. 1200 jøder flyktet til Sverige under krigen. Den jødiske befolkningen i Norge i dag består av omkring 1500 personer, mens det i Sverige er omkring 18 000 og i Danmark rundt 6000. Handlingsplanen forteller også om jødisk identitet og hvordan den jødiske minoriteten lever i Norge i dag.

Initiativet til en handlingsplan kom gjennom et forslag fremmet av Kristelig Folkeparti i Stortinget om å be regjeringen lage en handlingsplan mot antisemittisme. Det ble vedtatt av et enstemmig Storting og handlingsplanen som ble presentert forrige søndag er resultatet av regjeringens oppfølging av vedtaket. Handlingsplanen inneholder 11 konkrete tiltak under flere departementers ansvarsområder. 

Flere av tiltakene handler om å øke kunnskapen om omfanget av antisemittiske holdninger og handlinger i samfunnet,. blant annet registrering av antisemittisme som motiv for hatkriminalitet, gjennomføring av holdningsundersøkelser hvert femte år om folks holdning til jøder og andre minoriteter og et støtte til forskning på gruppebaserte fordommer. 

Men det er ikke nok å skaffe mer kunnskap. Vi må også bruke kunnskapen vi har til å gjennomføre aktive tiltak. Regjeringen vil derfor videreføre satisingen på "jødiske veivisere" et spennende prosjekt der unge norske jøder besøker videregående skoler for å vise mangfold blant jøder i Norge, spre kunnskap og bidra til å redusere fordommer. Jødiske veivisere er inspirert av ordningen med samiske veivisere. Det skal også lages nye læringsressurser rettet inn mot lærere i skolen og lærerutdanningen som målgruppe. Og skoleprosjektet Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme (Dembra) skal styrkes.

Noe av utfordringen med dagens antisemittisme er at den spres i andra kanaler enn tidligere, særlig i ulike sosiale medier. Derfor er det særlig grunn til å få mer kunnskap og oversikt over hva slags holdninger og påstander som kommer til uttrykk både i tradisjonelle medier og i nye sosiale medier. Derfor skal Kommunal og moderniseringsdepartementet lyse ut midler i 2017 til et pilotprosjekt som skal følge med på antisemittisme i media og på internett.

Her er handlingsplanen omtalt på KMDs nettsider. Og her er selve handlingsplanen i pdf-versjon.